Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

CpLy ApS CVR-nr. 36 46 88 90
Additvej 11
8740 Brædstrup

mail@cply.dk

Opdateret 20. September 2020

 1. Generelle betingelser
 2. Tilbud
 3. Ordre
 4. Forbehold for levering
 5. Leveringstider
 6. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko og ekspeditionsgebyr
 7. Emballage
 8. Priser
 9. Ejendomsforhold
 10. Betaling, renter og rykkergebyrer
 11. Annullering, udskydelse og returnering
 12. Produktansvar
 13. Mangler og reklamationer
 14. Værneting
 15. Persondata

 

1. Generelle bestemmelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med CpLy ApS, medmindre der foreligger en af CpLy ApS affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre CpLy ApS skriftligt har accepteret sådanne.

2. Tilbud:

Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – alene gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbud.

3. Ordrer:

Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem CpLy ApS repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af CpLy ApS.

4. Forbehold for levering:

Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er CpLy ApS fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. CpLy ApS forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængder.

5. Leveringstider:

Den estimerede leveringstid er 2 – 5 hverdage afhængigt af varens vægt og størrelse. De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af betaling og de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. CpLy ApS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. CpLy ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

6. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr:

Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Forsendelse sker for købers risiko. Der tegnes altid fragtforsikring på forsendelser, som CpLy ApS vurderer skal forsikres. Forsikring sker for købers regning. Ønskes der ikke forsikring, skal dette meddeles særskilt.

I forbrugerkøb overgår risikoen for forsendelsen ved købers modtagelse af varen.

7. Emballage:

Paller og emballage faktureres køber. Fakturerede paller tages retur og krediteres, såfremt de er i samme stand som ved leveringen. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen og for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

8. Priser:

Hvor andet ikke er aftalt, er de opgivne priser gældende på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen.
CpLy ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris – og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser – kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er inkl. moms og afgifter.

9. Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

10. Betaling, renter og rykkergebyr:

Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 1,5% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet excl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

Du kan betale med følgende betalingskort: Visa, MasterCard, American Express, Discover
Du kan betale på afbetaling med ViaBill.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Du kan også betale med bankoverførsel, brug da venligst dit “Ordre nummer” som betalings reference. Din ordre vil blive sendt 1-3 hverdage efter betalingen er gennemført og gået ind på vores konto. Ved betaling med bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

11. Annullering, udskydelse og returnering:

Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af
CpLy ApS’ omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielfremskaffede varer tages ikke retur.

Fortrydelsesret i forbrugerkøb:
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail: mail@cply.dk, tlf.: 88 82 66 44 eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Pallevarer. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 750,-

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Specielt forarbejdede eller specialfremstillet varer tages ikke retur.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

CpLy ApS
Østergårdsvej 20
8740 Brædstrup
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

12. Produktansvar:

CpLy ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af CpLy ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er CpLy ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er CpLy ApS ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.

CpLy ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, CpLy ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde CpLy ApS skadesløs i samme omfang, som CpLy ApS’ ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

13. Mangler og reklamationer:

Mangler, der skyldes fejl begået af CpLy ApS, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris.
Ud over ovennævnte påtager CpLy ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.
Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 7 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget.. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende. Er der tale om fragtskader, henvises der til Danske Fragtmænds gældende regler se nærmere www.freja.dk eller klik på link her og præmiesum her.
CpLy ApS påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

Reklamationer i forbrugerkøb:
Købelovens mangles regler finder anvendelse. Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Varen sendes til:
CpLy ApS
Østergårdsvej 20
8740 Brædstrup
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Casper Lykke via mail: cl@cply.dk eller ring på 88 82 66 44. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

14. Værneting:

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Horsens eller Vestre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi. For forbrugerkøb er værnetinget forbrugerens hjemting.

15. Persondata:

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos CpLy ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige på cply.dk er direktør Casper Lykke Andersen.
Vi videregiver din e-mailadresse, navn og fakturanummer til Trustpilot.
Som registreret hos CpLy ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: mail@cply.dk

Download Vilkår-Betingelser som PDF her

 

Standardfortrydelsesformular (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Hent den her: standardfortrydelsesformularen

 
Eller find den på sidste side af vores Vilkår-Betingelser som PDF her